Συμπτωματολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών

Στην Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Ανάγνωσης ή Δυσλεξία έχουμε:
• Δυσκολία στη διάκριση διαφορετικών λέξεων που περιλαμβάνουν τα ίδια
γράμματα (αστέρι/ ασκέρι) και στη διάκριση φθόγγων (ε/α, γ/χ).
• Παράλειψη φθόγγων σε απλές λέξεις(πότα/ πόρτα) ή συλλαβές από λέξεις
(κάβι/ καράβι)
• Πρόσθεση φωνημάτων, συλλαβών ή λέξεων κατά την ανάγνωση
• Σύγχυση γραμμάτων με λεπτές γραφικές διαφοροποιήσεις ή λέξεις που
μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά (α/ο, ε/η, β/δ, μόνος/ νόμος, δένω/ μένω).
• Εμφάνιση αργού ρυθμού και έλλειψη έκφρασης κατά την ανάγνωση
• Χάσιμο της γραμμής καθώς διαβάζουν
• Δυσκολία στο να διαβάσουν ασυνήθιστες και πολυσύλλαβες λέξεις
• Καθρεπτική ανάγνωση (φως/ σωφ, αχ/ χα)
• Παρατονισμός λέξεων
• Μη κατάλληλη χρήση των σημείων στίξης
• Αντικατάσταση λέξεων από άλλες με συγγενή ονομασία (ποτάμι/ νερό)
• Παράλειψη ή επανάληψη μικρών λέξεων (όπως, και, να, το)
• Δυσκολία στην αναγνωστική κατανόηση

Στην Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Γραπτής Έκφρασης ή Δυσορθογραφίας έχουμε:
• Τηλεγραφική μορφή γραπτού
• Περιορισμένο λεξιλόγιο
• Παρατακτική σύνταξη
• Ατελή ευθυγράμμιση
• Αργός ρυθμός γραφής
• Μη χρησιμοποίηση σημείων στίξης, χρόνων.
• Δυσκολίες στη σύνταξη και τη γραμματική.
• Παρατονισμούς
• Διαχωρισμό λέξεων που δεν πρέπει (ξανά πέρασε) ή σύνθεση δυο λέξεων
(σαλόνιμας)
• Σύγχυση οπτικά και ακουστικά όμοιων γραμμάτων π.χ. β-φ, γ-χ, δ-θ, θ-φ, β-θ,
π-κ, π- τ, ζ-ξ, ξ-ψ, ζ-σ, α-ε, ε-ι, α-ο κ.λ.π.
• Παραλείψεις, αντικαταστάσεις αντιστρέψεις ή
προσθέσεις γραμμάτων ή συλλαβών μέσα στη λέξη.
• Χρησιμοποίηση ανάμεικτα μικρά και κεφαλαία
γράμματα.
• Μη τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των λέξεων.
• Δυσκολία στην απομνημόνευση του κατάλληλου
γραφήματος.
• Λάθη σε βασικούς κανόνες της ορθογραφίας και
γενικά αδυναμία γενίκευσης της εφαρμογής των
ορθογραφικών κανόνων.

Στην Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Αρίθμησης ή Δυσαριθμησία έχουμε:

• Διαβάζει λάθος πολυψήφιους αριθμούς.

• Απεικονίζει καθρεπτικά αριθμητικά ψηφία (π.χ. 6 αντί 9).

• Δεν διακρίνει σωστά τα νομίσματα.

• Δεν διακρίνει σωστά τους δείκτες του ρολογιού.

• Δυσκολεύεται στη διάκριση μεγεθών και σχημάτων. •

Δυσκολεύονται στη σύγκριση μεγεθών και σχημάτων.

• Δυσκολεύεται στην επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται προφορικά

• Συγχέει όρους που μοιάζουν φωνολογικά (π.χ. τριακοστός και τριακοσιοστός)

• Δυσκολία στην αντίληψη και ανάκληση βασικών κανόνων.

• Δυσκολία στο να κάνουν νοερές πράξεις και πράξεις με κλάσματα.

• Δυσκολία στο να μετατρέψουν μια μεγαλύτερη μονάδα σε μικρότερη π.χ. το κιλό σε γραμμάρια, το χιλιόμετρο σε μέτρα ή εκατοστά, την ώρα σε λεπτά ή δευτερόλεπτα.

• Αδυναμία στο να λύσουν εξισώσεις.

• Αδυναμία εφαρμογής κανόνων

Δρακοπαναγιωτάκη Ευγενία Φιλόλογος Med ΠΤΔΕ, Εξειδίκευση Παιδοψυχολογία, Μαθησιακές δυσκολίες, Σύμβουλος παιδιών & εφήβων, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού