Μελέτη παιδιών δημοτικού


Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τίθενται τα θεμέλια για την εκπαίδευση του μαθητή. Η εξελικτική πορεία του μαθητή προμηνύεται ήδη από την απόκτηση γνώσεων στο δημοτικό σχολείο. Μαζί μας το παιδί εφαρμόζει τεχνικές συγκέντρωσης  και μαθαίνει τρόπους διαχείρισης και εκμάθησης  της ύλης.  Με τη μαθητοκεντρική μέθοδο στηρίζουμε το μαθητή τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε πλαίσιο αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές του. Καθοδηγούμε το μαθητή στην οργάνωση, συγκέντρωση και διαχείριση των γνώσεων που δέχεται καθημερινά.